Motto

 “Există un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de a trăi în preajma lor, de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi.....” 

(Charles  Augustin  Saine – Beune)

ANUNT

Nr.crt

Document

Pdf

1

Decizie privind reluarea procedurii de organizare si defasurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

Document

Pdf

1

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de asistent social debutant, studii superioare

Vizualizeaza

2

Rezultatul probei scrise  a concursului pentru ocuparea postului de administrator financiar gradul I, studii superioare

Vizualizeaza

3

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de ingrijitor

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

Document

Pdf

1

Proces verbal de solutionare a contestatiilor in urma afisarii rezultatelor selectionarii dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar I 

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Document

Pdf

1

Anunt privind convocarea comisiei de solutionare a contestatiilor in urma afisarii rezultatelor selectionarii dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar I 

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Document

Pdf

1

Rezultatul selectiei dosarelor la  concursul pentru ocuparea posturilor de ingrijitor, asistent social si administrator financiar

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

Document

Pdf

1

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de asistent social debutant, studii superioare

Vizualizeaza

2

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de administrator financiar gradul I, studii superioare

Vizualizeaza

3

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de ingrijitor

Vizualizeaza

ANUNT

 

Nr.crt.

Document

Vizualizare

1

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor la concursul pentru ocuparea postului didactic de profesor psihopedagogie speciala  - 16 ore

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

Document

Vizualizare

1

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului didactic de profesor psihopedagogie speciala  - 16 ore

Vizualizeaza

2

Bibliografie concurs

Vizualizeaza

ANUNT

 

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de profesor psihopedagogie speciala

Vizualizeaza

 

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

Anunt  privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de profesor psihopedagogie speciala

Vizualizeaza

ANUNT

 

Nr. crt

Document

Vizualizare

1

Anunt privind organizarea in data de 22.01.2018 a concursului pentru ocuparea postului de asistent social debutant

Vizualizeaza

ANUNT

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț organizează, în data de 29.08.2014, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post de PEDAGOG ȘCOLAR

 

Durata contractului: nedeterminată;


Cerințe pentru ocuparea postului:

o Cerințe pentru ocuparea postului:
o Să fie cetățean român, cu vârsta de cel puțin 18 ani;
o Studii minime – liceu;
o Experiență în activitatea cu elevii (constituie un avantaj);
o Apt medical pentru postul de pedagog școlar;
o Să nu aibă antecedente penale;
o Abilități de comunicare;
o Abilități de lucru în echipă;
o Disponibilitate pentru a lucra atât în timpul săptămânii, cât și în week-end, conform programului unității;


Locul desfășurării concursului:
• sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț.


Probe de concurs:
• Lucrare scrisă – minim 50 de puncte.
• Interviu


Perioada de înscriere: 21.07 – 01.08.2014, între orele 8,00 – 14,30.


Pentru participarea la concurs, candidatii vor depune la secretariatul unităţii un dosar de înscriere, care va conține următoarele documente:
• Cerere participare la concurs - tipizată;
• Act de identitate (original și copie)
• Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• Acte de studii (original și copie);
• Cazier judiciar(original), sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
• Curriculum vitae;
• Copie după carnetul de muncă, conformă cu originalul, și/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
• Adeverinţă medicală (cu menţiunea „apt pentru angajare pe post de pedagog școlar”), care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acesteia, în formatul standard stabilita de Ministerul Sănătăţii);

Desfășurarea concursului:


 PROBA SCRISĂ – 100 puncte
o Data și ora desfășurării: 29.08.2014, ora 10,00;
o Durata probei: 50 minute;
o Punctaj minim admis: 50 puncte


 INTERVIU – 100 puncte
o Data și ora desfășurării: se vor comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
o Durata probei: 10 minute pentru fiecare candidat

Bibliografie:
o Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – Monitorul Oficial nr.874/29.09.2005, cu completările și modificările ulterioare;
o Regulamentul de ordine interioară pentru internat și cantină;
o Dorina Sălăvăstru – Psihologia educației, Editura Polirom 2004 – capitolul Comunicarea didactică.


Relații suplimentare: tel: 0233292004 sau pe site-ul școlii: www.csei-stefancelmare.ro; persoană de contact:secretar, Luminița Felea.


Afişat, astăzi, 18.07.2014

DIRECTOR,
Prof. Liliana Apachiței

VIZIUNE

Școala Profesională Specială, comuna Ștefan cel Mare are menirea de a asigura servicii educaționale de calitate în domeniul tehnic tinerilor cu cerințe educaționale speciale, asigurând egalitate de șanse, non-discriminare, integrarea absolvenților în medii profesionale cerute pe piața muncii.

Școala asigură fiecărui elev condițiile pentru cea mai bună, utilă și completă dezvoltare în parteneriat și cooperare cu actorii sociali, promovând toleranța și înțelegerea între elevi.

 

MISIUNE

Misiunea Școlii Profesionale Speciale, comuna Ștefan cel Mare este să asigure o educație de calitate pentru dezvoltarea tinerilor cu cerințe educaționale speciale, urmărind recuperarea, educarea și formarea de abilități compensatorii, în vederea integrării acestora în plan social, pentru a deveni cetățeni activi și responsabili.

 

 

 

 IMPORTANT

In sectiunea Avizier a fost publicat anuntul privind initierea achizitiei de lemne pentru iarna 2023-2024.

 

 

Link-uri utile

 

CJRAE Neamt

Go to top